تبلیغات


ختمی مجرب برای حصول ثروت

گویند برای حصول غنی و دولت و ثروت ، در روز سه شنبه این ختم را شروع 

نموده تا ده روز هر روز 1000 مرتبه : یا قَوِیُّ یا غَنِیُّ یا وَلِیُّ یا وَفِّیُّ را بر مویز 

بخوانید و بخورید و در روز دهم نان و حلوا به مستحقان بدهید ان شاء الله تعالی

 موثر …منبع این نوشته : منبع