تبلیغات


باطل کردن طلسم ربط و شخص بسته شده مجرب

در مورد سحر ربط و شخص مربوط و بسته شده قبلا مطالبی مفصل بیان شده است. (طلسم ربط عبارت است از بسته شدن مرد یا زن و ناتوانی مرد یا زن در برقراری مباشرت با همسر خود. شخصی که با این طلسم بسته میشود را مربوط گویند).


آیه شریفه ذیل را بیست و یکبار بر روی کاغذ بدون خط بنویسد (بر روی بیست و یک تکه کاغذ بنویسد) و به فردی که دچار بستگی شده است هر روز صبح در شربت عسل خالص بشوید و بنوشد ( بهتر است که زن و مرد هر دو از شربت بنوشند).


آیه شریفه ذیل را بنویسد :


(قل جاءَ الحق و زَهَقَ الباطل اِنّ الباطلَ کانَ زَهوقا) منبع این نوشته : منبع