تبلیغات


رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروت

افزایش و رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروتنمدی و غنی شدن از مال دنیا

دعای شریفه ذیل برای افزایش و رونق در رزق و روزی و وفور نعمت و ثروتنمدی و غنی شدن از مال دنیا میباشد و در  برخی کتب ادعیه از علما این دعای شریف آورده شده، بخصوص که منقول است از امام صادق( ع ).

 دستورالعمل انجام این دعای شریف بدین شرح است که باید همراه با نیت خالصانه و با تقرب به درگاه الهی و با طهارت و وضو پس از نمازهای واجب حداقل به مدت ٣ روز قرائت نماید دعای شریف ناد علی علیه السلام را و حاجت خود را بخواهد. این دعا ذیل را بخواند:

ﻧﺎﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﺗﺠﺪﻩ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺋﺐ ﻛﻞ ﻫﻢ ﻭ ﻏﻢ ﺳﻴﻨﺠﻠﻰ ﺑﻮﻟﺎﻳﺘﻚ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ

و سپس سه مرتبه در انتهای قرائت دعای زیر را بخواند :
ﻳﺎ ﺍﺑﺎ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﺍﻏﺜﻨﻰ ﺍﺩﺭﻛﻨﻰ 
ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺭﻛﻨﻰمنبع این نوشته : منبع